Voorwaarden

 

Definities

 • Zin in catering: KVK 63478560, Vestigingsnr. 000040401545, Seringenstraat 13, 5241XJ Rosmalen
 • De Klant: de klant die zich via de website van Zin in catering registreert om vervolgens producten te kunnen bestellen.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Zin in catering en De Klant.
 • Diensten: het ontwikkelen, bereiden, verzorgen en bezorgen van bewuste producten.
 • Account: De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt als identificatie om gebruikt te maken van de Zin in catering service. Het Account kan alleen benaderd worden met het user ID gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.
 • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Zin in catering.
 • Partijen: Zin in catering en De Klant gezamenlijk.
 • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Zin in catering aan De Klant en van De Klant aan Zin in catering.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Dienstverlening

 • Zin in catering levert producten die afgeleverd worden bij De Klant binnen het (door De Klant) geselecteerde tijdvak.
 • Om gebruik te maken van deze diensten moet De Klant een Account aanmaken en/of beheren.
 • Producten worden met een bestelbus geleverd.
 • Maaltijden van Zin in catering worden vers bereid en zijn daarmee beperkt houdbaar.
 • Zin in catering adviseert de Klant de maaltijden gekoeld te bewaren bij een temperatuur van 2 tot 7 graden.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm.
 • De Klant heeft geen recht om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn van bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.

Verplichtingen Zin in catering

 • Zin in catering zal ten alle tijden voldoen aan de gestelde HACCP-eisen met betrekking tot de bereiding en zending van levensmiddelen en de daarmee gepaarde hygiëne maatregelen.
 • Zin in catering zal te allen tijde zorgdragen voor een tijdige levering. Mocht er onverhoopt iets voorvallen waardoor dit niet mogelijk is dan zal Zin in catering hierover telefonisch contact opnemen. De klant heeft op dit moment het recht om de bestelling te annuleren.
 • Zin in catering zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Klant ontvangen wordt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Na melding zal Zin in catering de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@zinin-catering.nl

Verplichtingen Klant

 • De Klant is verplicht om juiste en correcte informatie aan te leveren die door Zin in catering verlangd wordt om het Account te creëren.
 • De Klant is binnen het gekozen tijdskader voor bezorging aanwezig en bereikbaar om het product te overhandigen. Wanneer dit niet het geval is zal de bezorger zijn route vervolgen en het product mee terugnemen naar het distributiepunt.
 • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
 • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
 • Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld.
 • De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Zin in catering via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
 • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Zin in catering en derden, ten gevolge van de door De Klant gedeelde Informatie.

Betaling

 • De betaling wordt vooraf door middel van IDEAL gedaan. Indien het een zakelijke bestelling betreft is het mogelijk om deze op basis van een factuur te voldoen.
 • De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 • Wanneer een product retour wordt genomen, omdat de Klant niet thuis is, komt dit voor rekening van de Klant. Het aankoop/huurbedrag van het product wordt niet teruggestort/kwijtgescholden aan de Klant.
 • Wanneer Zin in catering, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan Zin in catering verschuldigde bedrag.
 • Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
 • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 • Wanneer De klant de keuze maakt om op factuurbasis een bestelling te plaatsen, wordt er een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.
 • De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijd zoals zichtbaar is in het Account bij “overzicht bestellingen”.

HERROEPINGSRECHT

 • De klant kan van hetgeen besteld via de webshop van Zin in catering 48 uur voor levering afzien.
 • Indien de klant binnen 48 uur voor levering afziet van het bestelde product worden de totale kosten van hetgeen besteld alsnog in rekening gebracht
 • Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Zin in catering zorg voor de terugbetaling binnen 30 dagen.

Aansprakelijkheid

 • Zin in catering is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten.
 • Wanneer producten of diensten van Zin in catering niet aan de vastgestelde richtlijnen bij De Klant terecht komt moet dit door De Klant binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld.
 • Zin in catering is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
 • Zin in catering is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Zin in catering.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Zin in catering beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Zin in catering. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Zin in catering geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Zin in catering beperkt tot driemaal het bedrag dat door Zin in catering aan de Klant in rekening is gebracht.

Persoonsgegevens

 • Zin in catering kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Zin in catering ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De Klant gaat akkoord dat Zin in catering alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
 • Verwerking van persoonsgegevens door Zin in catering vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen van de Diensten

 • Zin in catering behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Zin in catering, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
 • Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
 • In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Zin in catering of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.

Intellectuele eigendom

 • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Zin in catering en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 • Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Zin in catering te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Zin in catering.

Communicatie

 • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden tussen Zin in catering en de Klant. Zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
 • De Klant gaat er mee akkoord dat Zin in catering De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
 • Het staat Zin in catering ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen Zin in catering en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechtbank

 • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Zin in catering en de Klant.